Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
 
Letters of "Good Standing"

Though it has never been the practice of St. Nicholas Church to demand letters indicating that individuals are “in good standing” for participation in the sacramental life here, these seem increasingly to be expected from other neighboring communities. If you are in need of such a letter, please be advised that we cannot in good conscience provide this documentation without certain stipulations being fulfilled.

Generally, because requests for these letters presume membership in this community, we can offer this assistance only to those who are members and adhere to the instructions of our parish constitution, i.e., they must be a baptized or chrismated Orthodox Christian and have made an annual pledge for the support of St. Nicholas Church. However, the far more important fact of religious observance, the practice of our faith, remains.

Being in good standing implies that one is already an active participant in the life of prayer and worship that we strive to practice here. Being in good standing means being more than an occasional visitor. It means devotion to Christ our God and His Holy Church and Faith and People. Obviously, we cannot and do not presume to assess anyone’s relationship with God; He is the only judge of that. Yet for letters requested from religious institutions or entities, we must be able to say that we know you and that you are, in fact, someone whose home is here and who does come home from time to time as you are able.

Please reach out to our parish office if we can help with any other questions. If you are a stranger, we hope you will not be one much longer, and we look forward to assisting you more and more as we come to know you more and more as a brother or sister, one family united in faith and love. 

 

Edhe pse nuk është në praktikën e Kishës tonë të kërkoni letra që tregojnë se individët janë “janë në formë të mirë’ për pjesmarjen në jetën fetare në Kishë, shikojmë që kjo kërkesë është në rritje nga komunitetet fqinje. Në qoftë se ju keni nevojë për një letër të tillë, ju këshillojmë që ne nuk mund të japim një dokument të tillë pa plotësuar kërkesat e duhura.

Në përgjithësi, meqë kjo letër supozon që ju jeni anëtar në këtë komunitet, ne e ofrojmë këtë ndihmë jo vetëm tek ato që janë anëtarë por edhe mbështesin udhëzimet e kushtetutes sonë, për shëmbull, të jesh i pagëzuar ose i krizmuar Kristian Orthodox dhe të jesh anëtar i kishës për një vit. Megjithatë, më i rëndësishëm është fakti të ndjekësh shërbimet fetare, të praktikosh besimin tonë fetar.

Të jesh në pozitë të mirë do të thotë që ju jeni pjesëmarrës aktiv në jetën e lutjeve dhe shërbimeve fetare që ne praktikojmë në kishën tonë. Të jesh në pozitë të mirë do të thotë të jesh më shumë se një vizitor i rregullt. Do të thotë përkushtim te Zoti, Kisha, Besimi, dhe Njerëzit. Kuptohet, ne nuk mund të përcaktojmë marëdhenien tuaj me Zotin; Ai është i vetmi gjykatës. Për letrat e kërkuara nga organizatat dhe institucionet fetare, ne duhet të jemi në gjendje të themi që ju njohim dhe në fakt ju jeni dikush që vini në kishë sa më shpesh të jetë e mundur.

Ju lutemi kontaktoni zyrën e kishës dhe ne do t’ju ndihmojmë me pyetjet që mund të keni. Në qoftë se jeni i ri në kishën tonë, shpresojmë të mos mbeteni i tillë për një kohë të gjatë, dhe ne do t’ju ndihmojmë edhe më shum në qofte se ju na jepni mundësinë të njihemi se vëlla ose motër, si një  familje e bashkuar në besim dhe dashuri.

Sunday, March 3
10:00 Holy Liturgy
Saturday, March 9
10am - Soul Saturday Memorial Liturgy
5pm - Vespers with Fr. Rhodes


Follow us on social media:
Powered by Orthodox Web Solutions